พบ 493 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย 38 recent views

  เป็นข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อยตามนิยามของการเคหะแห่งชาติ harvested from Agency Catalog
  การเคหะแห่งชาติ 21 กรกฎาคม 2567
 • ตำแหน่งชุมชนผู้มีรายได้น้อย 21 recent views

  พิกัดที่ตั้งชุมชนผู้มีรายได้น้อยตามนิยามของการเคหะแห่งชาติ harvested from Agency Catalog
  การเคหะแห่งชาติ 21 กรกฎาคม 2567
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 recent views

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
 • สถานศึกษา 13 recent views

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
 • ผู้สำเร็จการศึกษา 17 recent views

  ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
 • บุคลากรอื่น 9 recent views

  บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
 • นักเรียน นักศึกษา 10 recent views

  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3- 18 ปี harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
 • ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 14 recent views

  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • อัตราส่วนการตายมารดา 12 recent views

  การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม 10 recent views

  เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วันภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้ร... 17 recent views

  เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่นำเข้าในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย harvested from Agency Catalog
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 13 recent views

  เป็นข้อมูลติดตามและเฝ้าระวังการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี โดยดูจากบันทึกข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 11 recent views

  ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันในเขตรับผิดชอบทั้งหมดกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ำกว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 14 recent views

  เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC และนำมาประมวลผลในระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม harvested from Agency...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • เด็กไทยคลอดมีชีพ 6 recent views

  การที่มารดาที่มีสัญชาติไทยคลอดทารกออกมาโดยวิธีใดก็ตาม และไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยที่ทารกที่คลอดออกมานั้นจะต้องมีการหายใจหรือแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต เช่น...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว) 2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว) 3....
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • การเรียนในระดับปฐมวัย 15 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก อายุ 7-14 ปี 13 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 7-14 ปี ที่มีทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน 2. เด็กอายุ 7-14 ปี ที่มีทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก 17 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ร้อยละของการให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. ร้อยละของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว harvested from Agency...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 24 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำแนกตามเพศ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • ภาวะทุพโภชนาการ 7 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น 2. ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะผอมแห้ง harvested from Agency...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • พัฒนาการของทารก 18 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อแรกเกิด harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • สถานที่คลอดบุตรและผู้ทำคลอดบุตร 12 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. การคลอดบุตรในสถานพยาบาล 2. การทำคลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • การได้รับวัคซีนของเด็ก 21 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน (วัคซีนพื้นฐาน รวมตับอักเสบชนิดบีแรกเกิด) harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • การอยู่อาศัยและการกำพร้าของเด็ก 8 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 2. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่อยู่กับผู้ดูแลหลักที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด 14 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • สถานศึกษาตามสังกัดของประเทศไทย 18 recent views

  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • จำนวนสถานศึกษา ครูคณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย 8 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • สถิติจำนวนสถานศึกษาตามชั้นเรียนของประเทศไทย 8 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน 24 recent views

  เพื่อแสดงงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).