จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน

จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย หรือองค์กรที่มีกิจกรรมหลักในการระดมและใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกุศล การศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สังคม หรือภราดรภาพ หรือวัตถุประสงค์จำเพาะหรือเพื่อการดำเนินงานที่ดีอย่างอื่น โดยไม่ได้รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งหมด 2. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทย หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงาน และช่วยเหลือหน่วยงานหรือประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การกุศล ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม เป็นต้น 3. องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ หมายถึง (1) องค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสำนักงานสาขาประเทศไทย หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสำนักงานภูมิภาค (2) องค์กรเอกชนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือทั้งหน่วยงาน และประชาชนในประเทศไทย โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MoU)) ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีกิจกรรมหลัก เช่น ศาสนา การศึกษา สังคมสงเคราะห์ สุขภาพ เคหะกีฬา และอื่น ๆ 4. สมาคม หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่น 5. มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันและได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน
* อีเมลผู้ติดต่อ admin@opec.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤษภาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 3 พฤษภาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 18 มิถุนายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2567