Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

รวบรวมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามความต้องการของ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย) และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ