เกี่ยวกับเรา

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย และเยาวชนซึ่งถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐหลากหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ อันจะช่วยเอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการประชาชน ยังจะนำไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจกำหนดนโยบายของทางภาครัฐ รวมทั้งช่วยผลักดันให้การจัดการและกำกับดูแลข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ลิงก์ไปยังเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

แดชบอร์ดแสดงภาพรวมความสมบูรณ์ชุดข้อมูลบนระบบบัญชี

เพื่อศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ได้ศึกษาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจาก สป.ศธ., สป.สธ. และ ดย. (พม.)