ข้อมูลนำส่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกอบด้วยข้อมูลรายได้ของผู้ปกครองที่กรอกตอนที่เด็กเข้าโรงเรียน โดยมีการนิยามความยากจนจากรายได้ของผู้ปกครองที่น้อยกว่า 36,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ได้มีการเก็บข้อมูลของเด็กต่างด้าว โดยใช้ G-code ที่เกิดจากการส่งคำขอจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่ทั้งนี้ได้มีปัญหาที่เด็ก 1 คนมี G-code มากกว่า 1 อัน และเด็กบางคนมีเอกสารไม่ครบทำให้ไม่มี G-code

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
* อีเมลผู้ติดต่อ info@kiddiary.in.th หรือ คุณศิริพรรณ สิงห์ห่วง 0816.2.dla@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา query จากฐานข้อมูล Local Education Center (LEC)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567