เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน

เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สูงดี หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต ความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 ปี กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5SD ของความยาวหรือส่วนสูงตามเแสดงเกณฑ์อายุ สมส่วน หมายถึง น้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงของเด็กอายุ 0 – 5 ปี กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่า -1.5SD ถึง +1.5SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง สูงดีสมส่วน หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ปี

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
HTML
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ
* อีเมลผู้ติดต่อ nutrition.mc2021@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
เขตสุขภาพ
* แหล่งที่มา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง นำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูงของเด็กซึ่งรวมข้อมูลจากหมู่บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย) บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เพื่อส่งออกแฟ้มข้อมูล Nutrition
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ตำบล
URL https://planning.anamai.moph.go.th/th/template-surveillance/?reload
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 6 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2567