*ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
 2. พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
 3. พัฒนาการ 5 ด้าน คือ พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor; GM), พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine motor; FM), พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (Receptive language; RL), พัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive language; EL), พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social; PS)
 4. การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมการคัดกรองเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน
 5. พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย DSPM และผลการคัดกรอง ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน รวมกับเด็กสงสัยล่าช้าส่งต่อทันที
 6. พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วย DSPM ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน และติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
 7. เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการคัดกรองด้วย DSPM แล้วผลการตรวจคัดกรองไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองครั้งแรก และครั้งที่ 2

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
* อีเมลผู้ติดต่อ nich.bry.1@gmail.com
* วัตถุประสงค์
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
สถิติทางการ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานข้อมูลตัวชี้วัดในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://planning.anamai.moph.go.th/th/template-surveillance/?reload
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 มกราคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 17 มกราคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อายุ/กลุ่มอายุ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย/จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกคน x 100
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่ใช่
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567