พบ 9 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ครอบครัว

กรองผลลัพธ์
 • ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต และบุตรอายุไม่เกิน 20... 11 recent views

  ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยลำพัง
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 30 มิถุนายน 2567
 • ครอบครัวเดี่ยวที่จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีบุตร 5 recent views

  ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร หรือพี่น้องหรือญาติรุ่นติดกันไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ครอบครัวเดี่ยว...
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 30 มิถุนายน 2567
 • ครอบครัวเดี่ยวที่จดทะเบียนสมรสที่มีบุตร 19 recent views

  ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร หรือพี่น้องหรือญาติรุ่นติดกันไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ครอบครัวเดี่ยว...
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 30 มิถุนายน 2567
 • ครอบครัวเดี่ยวที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีบุตร 10 recent views

  ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร หรือพี่น้องหรือญาติรุ่นติดกันไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ครอบครัวเดี่ยว...
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 30 มิถุนายน 2567
 • สมุดพกครอบครัว 29 recent views

  โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สือเนื่องจากเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้า...
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว (กรณีบิดาหรือมารดาจดทะเบียนหย่า และบุตรอายุไม่เกิ... 28 recent views

  ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยลำพัง
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 21 กันยายน 2564
 • ครอบครัวข้ามรุ่น 78 recent views

  ครอบครัวข้ามรุ่น คือ ครอบครัวที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลานตามลำพัง - หากอยู่ตระกูลทางแม่ หรือตระกูลทางพ่อ (กรณีพ่อแม่หย่ากัน) - ในทะเบียนบ้านมีเพียงชื่อเด็ก กับปู่ย่าตายาย
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 21 กันยายน 2564
 • ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำพัง 7 recent views

  ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำพัง คือ ครอบครัว ที่ประกอบด้วยสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตั้งแต่สองคนขึ้นไป อยู่ร่วมกันโดยไม่มีสมาชิกช่วงวัยอื่นอาศัยอยู่ด้วย
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 21 กันยายน 2564
 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 21 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).