พบ 151 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์
 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 0 recent views

  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • สถานศึกษา 9 recent views

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร 0 recent views

  จำนวนการตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 0 recent views

  จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 0 recent views

  จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • ผู้สำเร็จการศึกษา 20 recent views

  ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 0 recent views

  ข้อมูลใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คือ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • บุคลากรอื่น 6 recent views

  บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 recent views

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร 0 recent views

  กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF 0 recent views

  จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • นักเรียน นักศึกษา 10 recent views

  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3- 18 ปี harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • จำนวนองค์กรไม่แสวงกำไรต่างประเทศ 0 recent views

  องค์กรไม่แสวงกำไรต่างประเทศ องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย หรือองค์กรที่มีกิจกรรมหลักในการระดมและใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกุศล...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มิถุนายน 2567
 • ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 16 recent views

  มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 31 พฤษภาคม 2567
 • งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 9 recent views

  รวบรวมงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำแนกตามประเด็นใน พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาการ สุขภาวะ...
  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 31 พฤษภาคม 2567
 • ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 11 recent views

  สวัสดิการ: -การจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว -การจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานรับรองเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : -การจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว...
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 31 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลคำตอบสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน 15 recent views

  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
  กรมการพัฒนาชุมชน 31 พฤษภาคม 2567
 • นักเรียนในสังกัด สถ 6 recent views

  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเด็ก เนื่องจากมีกรณีที่ว่าชื่อของเด็ก 1 คนปรากฎที่โรงเรียนมากกว่า 1 แห่ง โดยวิธีการในตอนนี้คือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเรื่องไปที่ ศธ. กลาง...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2567
 • ระบบบริการทางสังคม (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน) 14 recent views

  สวัสดิการ : -เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน กลุ่มเป้าหมาย : -ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 31 พฤษภาคม 2567
 • ครอบครัวเดี่ยวที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีบุตร 6 recent views

  ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร หรือพี่น้องหรือญาติรุ่นติดกันไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ครอบครัวเดี่ยว...
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 31 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลนำส่ง Kid Diary 12 recent views

  เป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ NECTEC โดยเป็นข้อมูลที่คล้าย ๆ กับที่ส่งให้กับ ศธ. แต่เพิ่มข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2567
 • ชุดข้อมูลการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ 19 recent views

  การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 31 พฤษภาคม 2567
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 6 recent views

  รายการข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 31 พฤษภาคม 2567
 • รายการข้อมูลบุคลากร (สถาบันอุดมศึกษา) 16 recent views

  รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 31 พฤษภาคม 2567
 • รายการข้อมูลนักศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา) 11 recent views

  รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล โดยหมายถึง...
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 31 พฤษภาคม 2567
 • ครอบครัวเดี่ยวที่จดทะเบียนสมรสที่มีบุตร 11 recent views

  ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร หรือพี่น้องหรือญาติรุ่นติดกันไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ครอบครัวเดี่ยว...
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 31 พฤษภาคม 2567
 • ครอบครัวเดี่ยวที่จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีบุตร 6 recent views

  ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร หรือพี่น้องหรือญาติรุ่นติดกันไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ครอบครัวเดี่ยว...
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 31 พฤษภาคม 2567
 • ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต และบุตรอายุไม่เกิน 20... 7 recent views

  ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยลำพัง
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 31 พฤษภาคม 2567
 • รายการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 15 recent views

  บริการข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา มาตรฐาน API Standard
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 31 พฤษภาคม 2567
 • รายการข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา 11 recent views

  บริการข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา มาตรฐาน API Standard
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 31 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).