พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: DOCX

กรองผลลัพธ์
  • ระบบฐานข้อมูลกองทุนคุ้มครองเด็ก 7 recent views

    ข้อมูลการให้การสนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก 1) จำนวนเด็ก/จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 2) จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน/จำนวนองค์กร...
    กรมกิจการเด็กและเยาวชน 28 มีนาคม 2566