ระบบฐานข้อมูลกองทุนคุ้มครองเด็ก

ข้อมูลการให้การสนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

1) จำนวนเด็ก/จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

2) จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน/จำนวนองค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
* อีเมลผู้ติดต่อ Childrenfund@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL Childrenfund.dcy.go.th
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2566