เงินอุดหนุนโครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ชายแดนใต้)

ผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับสิทธิในเงินอุดหนุนโครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจราชการ, พมจ.ยะลา, พมจ.ปัตตานี, พมจ.นราธิวาส, พมจ.สงขลา
* อีเมลผู้ติดต่อ อีเมลกองตรวจราชการ, อีเมล พมจ.ยะลา, พมจ.ปัตตานี, พมจ.นราธิวาส, พมจ.สงขลา
* วัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา ระบบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนใต้
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความมั่นคง
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ต้องได้รับสิทธิ์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564