งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

รวบรวมงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จำแนกตามประเด็นใน พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

 1. ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการบริหารจัดการ
 2. ด้านพัฒนาการ สุขภาวะ และโภชนาการของเด็กปฐมวัย
 3. ด้านการเตรียมความพร้อมมีบุตร หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด
 4. ด้านการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย สมรรถนะ และการพัฒนาสถานศึกษา
 5. ด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ด้านการพัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
 7. ด้านระบบฐานข้อมูล/การเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัย
 8. ด้านการศึกษาผลกระทบจากการใช้สื่อและเทคโนโลยี
 9. การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
* อีเมลผู้ติดต่อ -
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมและคัดกรองโดยคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 19 สิงหาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2567