ข้อมูลระดับย่อย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลระดับย่อยของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โครงการนี้จัดทำขึ้น (1) เพื่อผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็ก วัยรุ่น สตรีและครัวเรือนในประเทศไทย (2) เพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายระดับประเทศ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในอนาคต (3) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถจำแนกกลุ่มย่อย และชี้ให้เห็นถึงความไม่เสมอภาค สำหรับกำหนด (4) นโยบายเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการยอมรับและการคุ้มครองทางสังคม (5) เพื่อสอบทานข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ และผลของการดำเนินมาตรการแทรกแซงในเรื่องที่สนใจ (6) เพื่อผลิตข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับประเทศและระดับโลก (7) เพื่อผลิตข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ในระดับสากล สำหรับการประเมินความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มความพยายามในด้านที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ (8) เพื่อผลิตข้อมูลเชิงพฤติกรรมและทัศนคติซึ่งไม่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
* อีเมลผู้ติดต่อ social.plan@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • อื่นๆ
SAV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 ธันวาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 20 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 มกราคม 2566