จำนวนเด็กชั้นอนุบาล 1 - ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเอกชน

ข้อมูลจำนวนเด็กชั้นอนุบาล 1 - ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเอกชน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สช
* อีเมลผู้ติดต่อ opec@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา โรงเรียน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สถาบันการศึกษา
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL www.google.com
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2567