เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักมากกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงของเด็กอายุ 0 – 5 ปี กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563 โดยมีค่ามากกว่า +2SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ปี และใช้วางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ
* อีเมลผู้ติดต่อ nutrition.mc2021@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
เขตสุขภาพ
* แหล่งที่มา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง นำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูงของเด็กซึ่งรวมข้อมูลจากหมู่บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย) บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เพื่อส่งออกแฟ้มข้อมูลNutrition
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล กำหนดค่าพารามิเตอร์ใน year = (ปี พ.ศ.)
URL https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/obesity05?year=2027
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 เมษายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 3 เมษายน 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่ใช่
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 6 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2567