สถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน ครั้งแรกในปี 2517 ตามคำแนะนำและความร่วมมือขององค์การเงินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • การสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2545 เป็นการสำรวจครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านประชากร การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การทำงาน การใช้เวลาว่าง การมีทักษะและการมีส่วนร่วมในสังคมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นและการดูกีฬาของประชากร

 • การสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 เป็นการสำรวจครั้งที่ 12 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 (MICS: The Multiple Indicator Cluster Survey)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสถิติสังคม
* อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
* วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://bit.ly/nso_children_and_youth_survey_report
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 สิงหาคม 2565