ข้อมูล IQ-EQ ปี 64-65

ข้อมูล IQ EQ SDQ เด็กในปี 2564-2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพิืื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะ IQ EQ และ SDQ ของเด็ก

จากการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย กรมสุขภาพจิตโดยสถาบันราชานุกูล จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) พัฒนาแดชบอร์ดแสดงภาพรวมที่ได้จากชุดข้อมูลดังกล่าว สำหรับให้ผู้สนใจสามารถสำรวจเบื้องต้น โดยประกอบไปด้วย 3 แดชบอร์ดหลักๆ ได้แก่

1. สถานการณ์สภาวะ IQ ในกลุ่มเด็กเล็ก พื้นที่จังหวัด

แดชบอร์ดสถานการณ์สภาวะ IQ นี้จะเน้นเจาะลึกไปในภาพรวมเชิงพื้นที่จังหวัด โดยจะแสดงข้อมูลสังเขปของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ จำนวนผู้ที่ถูกสำรวจ ค่า IQ เฉลี่ยของจังหวัด ความถี่ของจำนวนอายุผู้ถูกสำรวจ และมีการแสดงปัจจัยที่อาจมีผลต่อสภาวะ IQ คือ

  • อายุมารดาขณะตั้งครรภ์
  • การศึกษาของบิดา-มารดา

2. สถานการณ์สภาวะ IQ EQ SDQ โดยภาพรวมในประเทศไทย

แดชบอร์ดสถานการณ์สภาวะ IQ EQ และ SDQ จะเน้นไปที่ภาพรวมในระดับประเทศ โดยสามารถคัดกรองตามสังกัดโรงเรียนและเขตสุขภาพ เพื่อแสดงตัวภาพรวม ได้แก่ จำนวนเด็ก จำนวนโรงเรียน ค่าเฉลี่ยของ IQ น้ำหนักและส่วนสูงโดยเฉลี่ย

3. สถานการณ์สภาวะ IQ EQ SDQ โดยสถานภาพของบิดา-มารดา และการเลี้ยงดู

แดชบอร์ดสถานการณ์สภาวะ IQ EQ และ SDQ โดยสถานภาพของบิดา-มารดา จะเน้นไปในเรื่องการแสดงปัจจัยของฝั่งผู้ปกครองที่อาจส่งผลต่อ IQ EQ และ SDQ ในตัวเด็ก โดยมีปัจจัยหลักๆที่ศึกษา ได้แก่

  • เวลาที่ผู้ปกครองใช้ร่วมกับเด็ก
  • จำนวนครั้งที่เด็กเล่นโทรศัพท์/คอมพิวเตอร์เกิน 1 ชั่วโมง
  • สภาวะทางการเงินก่อน-หลังโควิด
  • การอยู่ร่วมกันของบิดา-มารดา
  • การศึกษาของบิดา-มารดา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สถาบันราชานุกูล
* อีเมลผู้ติดต่อ adminweb@rajanukul.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สถาบันราชานุกูล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย โดยร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 เมษายน 2566