เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์

เด็กอายุ 5 ปี หมายถึง เด็กอายุ 5 ปีเต็ม – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กเพศชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน และเด็กเพศหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วันการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ปี

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
* อีเมลผู้ติดต่อ nutrition.mc2021@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง นำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูงของเด็กซึ่งรวมข้อมูลจากหมู่บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย) บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เพื่อส่งออกแฟ้มข้อมูล Nutrition
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
ระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
URL https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 สิงหาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 6 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566