สมุดบันทึกสุขภาพ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีชีวิตไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัยในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี จึงได้มีการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองที่กาหนดให้มีสุขภาพอนามัยดีแบบวิถีใหม่ ของกรมอนามัย ในสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถนาข้อมูลมาบริหารจัดการสร้างความรอบรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำข้อมูลบริหารจัดการ สร้างความรอบรู้และความมั่นใจให้แก่ประชาชน สำหรับวิถีชีวิตใหม่
 2. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทิเช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ของกรมอนามัย/ภาคีเครือข่าย
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และประชาชน

ได้แก่

 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สีชมพู)
 2. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (สีฟ้า)
 3. สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์ (สีส้ม)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
* อีเมลผู้ติดต่อ mailmaster@anamai.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีชีวิตไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 มีนาคม 2566