ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

คำอธิบาย: ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงสาธารณสุข

url: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง

หมายเหตุ: A1 : น้ำหนักน้อย หมายถึง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ขาดอาหาร โดยมีค่า <-2 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุA2 : น้ำหนักค่อนข้างน้อย หมายถึง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการขาดอาหาร โดยมีค่า -2 SD ถึง <-1.5 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุA3 : น้ำหนักตามเกณฑ์ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับอายุ โดยมีค่า -1.5 SD ถึง +1.5 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุA4 : น้ำหนักค่อนข้างมาก หมายถึง น้ำหนักอาจอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อน้ำหนักมาก โดยมีค่า >+1.5 SD ถึง +2 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุA5 : น้ำหนักมาก หมายถึง น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ ยังไม่ได้หมายถึงเด็กอ้วนหรือไม่ ต้องใช้กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยมีค่า มากกว่า >+2 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุB1 หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3 - 5 ปี ทั้งหมด B2 หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3 - 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก

เพิ่มเติม

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปีมีน้ำหนักตามเกณฑ์

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักทั้งหมด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
* อีเมลผู้ติดต่อ ictmoph@moph.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กระทรงสาธารณสุข
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • Text
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=d4f510737ccd17103cc998cdf8a92d05
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 มีนาคม 2566
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 5 มกราคม 2566
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มีนาคม 2566