ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะผอม สมส่วน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน)

คำอธิบาย: ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะผอม สมส่วน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงสาธารณสุข

url: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง

หมายเหตุ: A1 : ผอม หมายถึง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ขาดอาหารฉับพลัน โดยมีค่า < -2 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงA2 : ค่อนข้างผอม หมายถึง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะผอม โดยมีค่า -2 SD ถึง < -1.5 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงA3 : สมส่วน หมายถึง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่า -1.5 SD ถึง +1.5 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงA4 : ท้วม หมายถึง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะเริ่มอ้วน โดยมีค่า > +1.5 SD ถึง +2 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงA5 : เริ่มอ้วน หมายถึง น้ำหนักมากก่อนเกิดภาวะอ้วนชัดเจน โดยมีค่า > +2 SD ถึง +3 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงA6 : อ้วน หมายถึง ภาวะอ้วนชัดเจน โดยมีค่า > +3 SD ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงA7 : เริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักอยู่ในค่า > +2 SD ขึ้นไป ของกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวหรือส่วนสูงB1 หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ทั้งหมด B2 หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

เพิ่มเติม

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี สมส่วน

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
* อีเมลผู้ติดต่อ ictmoph@moph.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กระทรงสาธารณสุข
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • Text
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=b85447e35e7b8288aa76e9e9cdd357c3
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 มีนาคม 2566
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 5 มกราคม 2566
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มีนาคม 2566