ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเตี้ย)

คำอธิบาย: ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเตี้ย)

หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงสาธารณสุข

url: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง

หมายเหตุ: A1 : เตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ขาดอาหารเรื้อรัง โดยมีค่าน้อยกว่า < -2 SD ของกราฟความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุA2 : ค่อนข้างเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์สี่ยงต่อการขาดอาหารเรื้อรัง โดยมีค่า -2 SD ถึง < -1.5 SD ของกราฟความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุA3 : สูงตามเกณฑ์ หมายถึง ส่วนสูงเหมาะสมกับอายุ โดยมีค่า -1.5 SD ถึง +1.5 SD ของกราฟความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุA4 : ค่อนข้างสูง หมายถึง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่า > +1.5 SD ถึง +2 SD ของกราฟความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุA5 : สูง หมายถึง ส่วนสูงอยู่ในเกณ์ดีมาก ๆ โดยมีค่า > + 2 SD ของกราฟความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์อายุB1 หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ทั้งหมด B2 หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ที่วัดความยาว

เพิ่มเติม

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปีสูงตามเกณฑ์

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปีที่วัดส่วนสูงทั้งหมด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
* อีเมลผู้ติดต่อ ictmoph@moph.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กระทรงสาธารณสุข
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • Text
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=b353351a93d62075b234e3fee545e328
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 มีนาคม 2566
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 5 มกราคม 2566
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มีนาคม 2566