ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน

คำอธิบาย: ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงสาธารณสุข

url: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง

หมายเหตุ: ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION -เด็กอายุ 6-14 ปี - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก. ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม. สัญชาติ ไทย นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ธค. ถึง กพ.(เทอม 2) เท่านั้น

เพิ่มเติม

A หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

B หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
* อีเมลผู้ติดต่อ ictmoph@moph.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา กระทรงสาธารณสุข
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • Text
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 สิงหาคม 2565
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 สิงหาคม 2565