ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ระบบฐานข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยให้บริการแก่เด็กปฐมวัย เข้ารับการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบ ได้แก่

 • ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้่วย ข้อมูลทั่วไป (ที่ตั้ง รูปภาพ จำนวนห้องเรียน ฯลฯ)
 • ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล
 • ข้อมูลเด็กรายบุคคล
 • ข้อมูล การประเมินคุณภาพของการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

ผลการประเมิน จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากหน่วยงาน ต้นสังกัดในระดับพื้นที่ โดยข้อมูลทั้งหมด จะถูกส่งต่อให้แก่หน่วยงานส่วนกลางระดับ กรม/กระทรวง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารประเทศ เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมของประเทศ สังกัดใด ภาคไหน พื้นที่ใด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งไหนที่มีระดับคะแนนประเมิน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จะต้องส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากร พัฒนาให้มีการยกระดับให้มีคุณภาพต่อไป และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งใดที่มีการพัฒนาดีมาก ก็จะเป็น Base Practice ของประเทศ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอาเซียน หรือ ระดับสากลต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
* อีเมลผู้ติดต่อ ไม่ได้ระบุ
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://nccs.dcy.go.th/nccs/application/main/module_login/v/login.php
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564