จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
* อีเมลผู้ติดต่อ it_information@djop.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://www.appdjop.djop.go.th/djopsupport/warroom2/show_tr.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 พฤษภาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 5 พฤษภาคม 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เพศ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 28 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กันยายน 2564