ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สวัสดิการ: -การจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว -การจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานรับรองเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : -การจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว -การจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานรับรองเด็ก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
* อีเมลผู้ติดต่อ ไม่ได้ระบุ
* วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2567