รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
* อีเมลผู้ติดต่อ BICT_MOE@sueksa.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รายงานผลการดำเนินการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของศูนย์ทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มิถุนายน 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 9 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566