รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามแบบฟอร์มกรมบัญชีกลาง

เป็น text file (ใช้ภายใน เห็นเฉพาะของอพท ตัวเองเท่านั้น)

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศดร.
* อีเมลผู้ติดต่อ csgproject@dcy.go.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
 • อื่นๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รายชื่ื่อผู้ได้รับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
มีเงื่อนไขตามนโยบายของหน่วยงาน
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ภายในหน่วยงาน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://csgproject.dcy.go.th/login.do
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 21 กันยายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566