พบ 21 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).