พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: เด็ก ปฐมวัย

กรองผลลัพธ์
 • การเรียนในระดับปฐมวัย 15 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 24 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำแนกตามเพศ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 95 recent views

  ระบบฐานข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยให้บริการแก่เด็กปฐมวัย เข้ารับการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย...
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 21 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).