พบ 8 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: สถานศึกษา

กรองผลลัพธ์
 • สถานศึกษา 14 recent views

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 25 กรกฎาคม 2567
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา 10 recent views

  บริการข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา มาตรฐาน API Standard
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • รายการข้อมูลบุคลากร (สถาบันอุดมศึกษา) 16 recent views

  รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 30 มิถุนายน 2567
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 19 recent views

  รายการข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 30 มิถุนายน 2567
 • ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 9 recent views

  มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลโรงเรียนในประเทศไทย 14 recent views

  มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) 18 recent views

  จำนวนผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดและประเภทสถานศึกษา จำแนกรายจังหวัดและสถานศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2566
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา) 13 recent views

  รายการข้อมูลสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (UOC_UNIV) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 21 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).