ร้อยละเด็กอายุ 6 -12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง

เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์ภาวะโลหิตจางในกลุ่มเด็กอายุ 6 - 12 เดือน โดยดูจากค่าฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบินที่ไม่รวมการมารับบริการในกรณีเจ็บป่วย ที่ได้จากการบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น ส่งผ่านระบบข้อมูล 43 แฟ้ม และนำมาประเมินผล โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุขกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

harvested from Agency Catalog

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
HTML
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักโภชนาการ
* อีเมลผู้ติดต่อ bureau.nutrition@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ในเด็กปฐมวัย
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
ระบบ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/anemia6m12m?year=2023
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 6 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566