พบ 6 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: API ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: harvest

กรองผลลัพธ์
 • สถานศึกษา 13 recent views

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 กรกฎาคม 2567
 • ผู้สำเร็จการศึกษา 17 recent views

  ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 กรกฎาคม 2567
 • นักเรียน นักศึกษา 10 recent views

  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3- 18 ปี harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 กรกฎาคม 2567
 • บุคลากรอื่น 9 recent views

  บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 กรกฎาคม 2567
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 recent views

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22 กรกฎาคม 2567
 • เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน 5 recent views

  ข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).