พบ 16 ชุดข้อมูล

แท็ค: สถานศึกษา

กรองผลลัพธ์
 • สถานศึกษา 16 recent views

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 13 กรกฎาคม 2567
 • สถานศึกษาตามสังกัดของประเทศไทย 25 recent views

  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • สถิติจำนวนสถานศึกษาตามชั้นเรียนของประเทศไทย 11 recent views

  เพื่อแสดงจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา 14 recent views

  บริการข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา มาตรฐาน API Standard
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • รายการข้อมูลบุคลากร (สถาบันอุดมศึกษา) 18 recent views

  รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 30 มิถุนายน 2567
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 19 recent views

  รายการข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 30 มิถุนายน 2567
 • ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 14 recent views

  มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 30 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย 14 recent views

  Micro Data API Service API ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุดข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ https://exchange.moe.go.th...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 23 มกราคม 2567
 • ข้อมูลโรงเรียนในประเทศไทย 15 recent views

  มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 พฤศจิกายน 2566
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2566
 • ผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) 22 recent views

  จำนวนผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) จำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดและประเภทสถานศึกษา จำแนกรายจังหวัดและสถานศึกษา harvested from Agency Catalog
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2566
 • จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี 8 recent views

  คำอธิบาย: จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • สถิติข้อมูลสถานศึกษา 3 recent views

  คำอธิบาย: สถิติข้อมูลสถานศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • จำนวนสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 17 recent views

  คำอธิบาย: จำนวนสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามรายสังกัด 13 recent views

  คำอธิบาย: ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามรายสังกัด หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • รายการข้อมูลสถานศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา) 13 recent views

  รายการข้อมูลสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (UOC_UNIV) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งข้อมูล
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 21 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).