พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: SDQ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูล IQ-EQ ปี 64-65 24 recent views

    ข้อมูล IQ EQ SDQ เด็กในปี 2564-2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพิืื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะ IQ EQ และ...
    สถาบันราชานุกูล 7 เมษายน 2566
  • แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) 47 recent views

    แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) นี้ เป็นแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนามาจาก The Strengths and Difficulties (SDQ)...
    กระทรวงสาธารณสุข 21 กุมภาพันธ์ 2566